Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) objavljujemo

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Institutu putem Zahtjeva za pristup informacijama, Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije te Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

Obrasci se mogu dostaviti:

 • poštom na adresu: Institut za javne financije, Smičiklasova 21, 10000 Zagreb
 • elektroničkom poštom: pristup.informacijama@ijf.hr
 • osobno u Institut radnim danom u vremenu od 10 - 14 sati.

Institut će uskratiti pristup informacijama u slučajevima predviđenima Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Visina naknade za ostvarivanje prava na informacije određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14).

Za ostvarivanje mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela Instituta može se prijaviti e-mailom na: pristup.informacijama@ijf.hr.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odlukom ravnatelja Instituta za javne financije službenikom za informiranje imenovan je Marko Tutek, a zamjenicom Martina Fabris.

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Instituta:

 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)
 • Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22)
 • Pravilnik o osnovama financiranja znanstveno-istraživačkih instituta (NN 38/97, 28/99, 123/03)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Na primjer, privatne ili pravne osobe mogu ponovno koristiti informacije dostupne u javnim bazama podataka kako bi izradile elektroničke proizvode koji će kasnije biti prodani kupcima – primjerice kombiniranjem različitih baza podataka o vremenskim statistikama i urbanom razvoju, neko trgovačko društvo može sačiniti program koji izračunava ekološke rizike koji postoje u pojedinim područjima.

Ako bi se takav program naplaćivao korisnicima, tada se radi o ponovnoj uporabi informacija u komercijalne svrhe, u protivnom (ako se radi o besplatnoj uporabi) riječ je o ponovnoj uporabi informacija u nekomercijalne svrhe.

U slučaju kada tijelo javne vlasti utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogućavanje ponovne uporabe informacija o tome ne donosi rješenje, kao što je slučaj kod ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija. Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja.

Iznimno, u slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija.

U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija.

Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat, ako je informacija u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija i televizije ili tijela koja pružaju javne usluge u području obrazovanja, znanosti i istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn