Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama, Upravno vijeće Instituta za javne financije (dalje u tekstu: Institut) dana 9. rujna 2003. donosi sljedeći

PRAVILNIK KNJIŽNICE INSTITUTA ZA JAVNE FINANCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Uvodno, Knjižnica Instituta za javne financije je knjižnica otvorenog tipa dostupna učenicima srednjih škola, studentima, osoblju fakulteta, instituta te stručnjacima iz gospodarstva, a prvenstveno je namijenjena znanstvenoistraživačkom osoblju Instituta za rad na projektima i u stjecanju magistarskih i doktorskih stupnjeva.

 

Članak 1.

Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Knjižnice Instituta za javne financije (u daljnjem tekstu: Knjižnica), uređuje se:

 • stjecanje svojstva člana Knjižnice
 • prava i dužnosti članova Knjižnice
 • načini i uvjeti korištenja knjižnične građe i usluge
 • naknada štete učinjene Knjižnici u svezi s posudbom knjižne građe
 • prestanak svojstva člana Knjižnice
 • održavanje reda u Knjižnici

 

Članak 2.

Pravilnik Knjižnice primjenjuje se na članove Knjižnice, kao i na one osobe koji se nađu u prostorijama Knjižnice kao posjetitelji.

 

II. STJECANJE SVOJSTVA ČLANA KNJIŽNICE

 

Članak 3.

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili strani državljani s prijavljenim boravištem na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom.

U Knjižnicu se upisuju:

 • građani uz predočenje osobne iskaznice
 • studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa
 • učenici srednjih škola uz predočenje svoje osobne iskaznice ili osobne iskaznice roditelja
 • pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja Instituta
 • strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka

 

Članak 5.

Upis u knjižnicu je besplatan.

 

Članak 6.

Član Knjižnice koji promijeni adresu stanovanja, dužan je u roku od 15 dana usmeno ili pismeno javiti Knjižnici novu adresu.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 7.

Članovi Knjižnice mogu posuđivati knjige i ostalu knjižničnu građu.

 

Članak 8.

Knjige i druga knjižnična građa može se dati na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u čitaonici Knjižnice.
Rijetke knjige, priručnici, periodičke publikacije, zaštićeni fond i zbirke neknjižne građe ne posuđuje se izvan Knjižnice.

 

Članak 9.

Osobe izvan područja grada Zagreba mogu dobiti knjige i ostalu knjižničnu građu Knjižnice na posudbu sustavom međuknjižnične posudbe.

 

Članak 10.

Knjižnica putem oglasne ploče u Institutu i Interneta upoznaje članove s uvjetima i načinom rada te radnim vremenom i ostalim čimbenicima važnim za pravilan rad Knjižnice sa članovima.

 

Članak 11.

Član Knjižnice ima pravo:

 • služiti se cjelokupnom knjižničnom građom pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom
 • služiti se čitaonicom
 • tražiti informacije i konzultacije od djelatnika Knjižnice
 • biti informiran o novonabavljenim knjigama i drugoj građi te o aktivnostima koje Knjižnica organizira
 • iznositi prijedloge poboljšanja poslovanja s članovima
 • zatražiti rezervaciju građe, koja se posuđuje u znanstvene, stručne i obrazovne svrhe
 • koristiti računalnu opremu namijenjenu članovima prema odredbama ovog Pravilnika

 

Članak 12.

Član Knjižnice može posuditi odjednom 2 knjige na rok od 21 dan. Po isteku roka knjige se moraju vratiti ili produžiti, što je moguće učiniti osobno ili telefonom. Građa se može produžiti na dodatnih 20 dana. Ne može se produžiti rok posudbe knjiga za koje je napravljena rezervacija.

 

Članak 13.

Član koji ne vrati na vrijeme knjige, ili drugu knjižničnu građu, dužan je platiti zakasninu. Visina zakasnine kao i troškovi opomene utvrđuje Institut početkom kalendarske godine na oglasnoj ploči Instituta.
Zakasnina se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja.

 

Članak 14.

Član Knjižnice dužan je čuvati knjižničnu građu od svakog oštećenja ili gubitka. U knjigama se ne smiju bilježiti primjedbe, podcrtavati riječi, niti stavljati bilo kakvi znakovi kojima bi se knjiga oštećivala. Posuđenu građu dužan je vratiti u određenom roku neoštećenu na mjestu posudbe u Knjižnici.
Za gubitak ili oštećenje Knjižnica ima pravo naplatiti od člana novčanu protuvrijednost ili protuvrijednost u knjižničnoj građi u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

 

Članak 15.

Prilikom posuđivanja knjiga, član treba knjigu temeljito pregledati, u slučaju bilo kakvih nedostataka ili oštećenja odmah upozoriti dežurnog djelatnika Knjižnice.
Ako član nije postupio prema odredbama stavka 1. ovog članka, rizik odgovornosti za naknadu štete utvrđene prilikom povrata knjige pada na njegov teret.

 

Članak 16.

Član koji uzima na čitanje u Knjižnici periodičke publikacije, priručnike, građu iz zbirki i zaštićenih fondova, dužan je prije toga javiti se voditelju Knjižnice.

 

IV. NAKNADA ŠTETE UČINJENE KNJIŽNICI

 

Članak 17.

Član Knjižnice koji ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu, dužan je Knjižnici nadoknaditi tu štetu.

 

Članak 18.

Naknada se može sastojati u nadoknadi istim naslovom knjige, odnosno knjižnične građe ili u novčanu iznosu.
Voditelj knjižnice može izuzetno odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.

 

Članak 19.

Vrijednost naknade knjige, odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige u trenutku vraćanja, odnosno trenutku naknade.
Na knjige i drugu knjižničnu građu ne obračunava se postotak godišnje amortizacije.

 

Članak 20.

Visinu naknade posebno oštećenih rijetkih i vrijednih knjiga ili druge građe kojih u času vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje komisija imenovana od ravnatelja Instituta.
Kod djelomične štete na knjizi ili drugoj građi visinu štete utvrđuje komisija iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 21.

Članove, koji na vrijeme ne vrate posuđene knjige ili drugu knjižničnu građu Knjižnica opominje pismeno. Ako član Knjižnice na uredno poslanu opomenu ne vrati posuđenu knjigu ili drugu građu, Knjižnica može protiv njega pokrenuti sudski postupak radi povratka knjige, odnosno druge knjižnične građe ili radi naknade štete.

 

Članak 22.

Za materijalnu štetu, koju učine maloljetni članovi Knjižnice, odgovaraju roditelji, odnosno staratelji ili usvojitelji tih članova.

 

Članak 23.

Protiv odluke komisije Knjižnice o naknadi štete, član ima pravo podnijeti prigovor ravnatelju Instituta. Odluka ravnatelja je konačna.

 

Članak 24.

Računalnu opremu Knjižnice mogu koristiti svi članovi.
Voditelj knjižnice utvrđuje prednost pri uporabi računalne opreme i pretraživanju knjižnične baze podataka. Ova pretraživanja su besplatna.

 

Članak 25.

Korištenje računalne opreme za pretraživanje Interneta može se vremenski ograničiti. Za vrijeme korištenja opreme član je odgovoran za namjerno uzrokovane strojne i programske kvarove. Prilikom početka upotrebe opreme, član je dužan javiti se djelatniku Knjižnice.
Knjižnica nije odgovorna za točnost podataka preuzetih s Interneta.

 

Članak 26.

Pretraživanje na Internetu ne naplaćuje se. Prenošenje podataka dozvoljeno je samo prema uputama dežurnih djelatnika.

 

V. PRESTANAK SVOJSTVA ČLANA KNJIŽNICE

 

Članak 27.

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana:

 • ako prisvoji ili namjerno ošteti knjigu ili drugu knjižničnu građu
 • ako nakon višekratne pismene opomene ne vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu
 • ako svojim ponašanjem u prostorijama Knjižnice narušava red i mir u Knjižnici ili ugled Knjižnice
 • na vlastiti zahtjev

 

Članak 28.

Odluku o prestanku svojstva člana donosi voditelj Knjižnice

 

VI. ODRŽAVANJE REDA U KNJIŽNICI I RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

 

Članak 29.

U prostorijama Knjižnice mora vladati red i mir, kako bi se djelatnosti Knjižnice mogle nesmetano odvijati.
Prostorije Knjižnice mogu se koristiti samo za određenu namjenu.
Nenamjensko korištenje prostorija Knjižnice od strane članova, djelatnici Knjižnice spriječit će u pravovremenim intervencijama, pomoći dežurne osobe zaštitarske službe, a u slučaju krajnje potrebe pozvat će u pomoć službene organe unutarnjih poslova.

 

Članak 30.

U prostorijama Knjižnice zabranjeno je:

 • glasno i bučno govoriti
 • smetati drugim članovima u njihovom radu
 • ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice
 • koristiti mobitel
 • jesti ili piti
 • pušiti
 • dovoditi životinje
 • nepristojno se ponašati
 • oštećivati knjige i drugu knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo

 

Na člana koji postupa protivno odredbama stavka 1. ovog članka primijenit će se odredbe članka 27. ovog Pravilnika, a voditelj Knjižnice može takvom članu odmah oduzeti članstvo.

 

Članak 31.

Knjižnica je otvorena za članove prema određenom radnom vremenu.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

Ovaj Pravilnik mogu se izmijeniti po istom postupku po kome su i donesena.
U slučaju sudskog postupka proizašlog na temelju ovog Pravilnika, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Članak 33.

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Instituta. Autentična tumačenja ovog Pravilnik daje Upravno vijeće Instituta.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:
mr. sc. Marina Kesner-Škreb

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 €
0,00 kn